زمان برگزاری

تاریخ و ساعت:
دومین همایش در دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۹

مکان برگزاری:به صورت غیرحضوری

 مکان برگزاری