اهداف همایش

 


* شناسایی و اطلاع رسانی در زمینه تولید، فرآوری و تجارت پنبه به تمام ذینفعان

* ایجاد همکاری های جدید با بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای صنایع و تولید پنبه در کشور

* شناخت و هم اندیشی در خصوص فناوری های جدید در حوزه کاشت، داشت و برداشت پنبه و ارتقای فرآیند تحقیق و توسعه