محور های همایش

 

  • توسعه کشت و تولید پنبه با ارتقاء کیفیت محصول
  • بهبود فن آوری و انتقال دانش به مزرعه
  • بررسی زنجیره ارزش از مزرعه تا صنعت
  • بازرگانی و اقتصاد پنبه
  • نوسازی و توسعه صنایع اصلی و جانبی پنبه