تحليل سياست قيمتگذاري در بازار پنبه ايران

 

نویسندگان
زارع ابراهيم, چيذري اميرحسين, نعمتي نبي اله

آدرس
مرکز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی فارس

چکیده
سياستهاي دولت در زمينه قيمتگذاري محصولات كشاورزي برانگيزه هاي توليد و بازده در بخش كشاورزي اثر مي گذارد. پنبه ششمين محصول زراعي ايران است كه به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور گسترده اي دخالت دولت در بازار و توليد آن اعمال شده است. اين دخالتها بر شكل گيري قيمتها در بازار و ارتباط آن با قيمتهاي جهاني تاثير گذاشته و موجب اعمال حمايت يا ماليات بر توليد كنندگان پنبه شده است. در اين مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجي، روابط قيمتها در بازار داخلي براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمايت اسمي، آثار سياستهاي اعمال شده در تحريف قيمتهاي نسبي توليدكننده بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بين قيمت سر مرز و جهاني پنبه و نبود رابطه بلندمدت بين قيمت داخلي و جهاني پنبه دارد. نرخ حمايت اسمي مستقيم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمايت اسمي غيرمستقيم منفي و نرخ حمايت كل در برخي سالها مثبت و در برخي منفي بوده است.

كليد واژه

پنبه، سیاست قیمتگذاری، نرخ حمایت، ايران

 

 

برای دانلود نسخه کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *